شارژ سیلندر FM200

سیلندرهای حاوی گاز fm200 بعد از تخلیه نیاز به شارژ مجدد دارند که این عمل توسط کارگاههای مورد تآیید اتحادیه فروشندگان تجهیزات ایمنی و آتشنشانی و یا شرکتهای دارای صلاحیت سازمان آتشنشانی و خدمات آتشنشانی انجام میشود و بهتر است از شرکتها و افراد  فاقد صلاحیت این عمل انجام نپذیرد.

در مراحل شارژ بعد از تعمیر ونشت گیری شیر و سیلندرو اطمینان از عدم هر نوع نشتی  گاز fm200 به داخل سیلندر تزریق و بعد از آن برای تأمین فشار مورد نظر از گاز نیتروژن استفاده و فشارمورد نظر تأمین میشود .

شرکت فاراد صنعت چابک دارای پروانه کسب از سوی اتحادیه فروشندگان تجهیزات ایمنی و آتشنشانی و دارای صلاحیت از سوی سازمان خدمات ایمنی و آتشنشانی آماده شارژ انواع سیلندرهای fm200 است .